45,000,000 
28,000,000 
40,300,000 
45,000,000 

یک اسب بخار یا 0.75 کیلووات