40,300,000 

توزیع الکتروموتور سه فاز موتوژن به قیمت نمایندگی