35,000,000 
65,000,000 

گیربکس شافت مستقیم

گیربکس 63 دور شافت 28 ورودی هالو

40,000,000 
132,500,000 
12,000,000 20,000,000 
17,000,000 19,000,000 
36,000,000 80,000,000