در برابر جامدات بزرگتر از 1 میلیمتر / در برابر پاشش آب در همه جهات

60,000,000 
30,000,000 
38,000,000