34,000,000 
45,000,000 

در برابر جامدات بزرگتر از 1 میلیمتر / در برابر پاشش آب در همه جهات