70,000,000 
28,000,000 
38,000,000 

در برابر جامدات بزرگتر از 1 میلیمتر / در برابر پاشش آب در همه جهات