185,000,000 
28,000,000 
60,000,000 
45,000,000 
50,000,000 

تلفات انرژی در موتور های EFF2 بیست درصد کمتر از موتور های EFF3 و چهل درصد بیشتر از موتور های EFF1 می باشند.