تلفات انرژی در موتور های EFF2 بیست درصد کمتر از موتور های EFF3 و چهل درصد بیشتر از موتور های EFF1 می باشند.