135,000,000 
تخفیف!
قیمت اصلی 85,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 80,000,000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 142,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 135,000,000 ﷼ است.
280,000,000 
420,000,000 
50,000,000