برند های الکتروموتور چینی

 

همه محصولات الکتروموتور چینی

الکترو موتور های ساخت اروپا

همه محصولات الکتروموتور های غربی

 پمپ های خانگی ساخت ایتالیا

 • پنتاکس                   Pentax
 • داب                            Dab
 • سایر                          Saer
 • لورا                        Lowara
 • کالپدا                    Calpeda

 

 پمپ های خانگی ساخت چین

پمپ های خانگی ساخت ایران

 • الکتروژن
 • آبشار
 • دیزل
 • پنتاکس ایرانی

کفکش های ساخت ایتالیا

 • پنتاکس         Pentax
 • داب                 Dab
 • سایر               Saer
 • لورا             Lowara
 • کالپدا          Calpeda

 

پمپ های خانگی ساخت ایران

 • الکتروژن
 • آبشار
 • دیزل
 • پنتاکس ایرانی

شناور های ایتالیایی 

 • شناور پنتاکس         Pentax
 •  شناور داب                 Dab
 • سایر                         Saer
 • شناور لورا              Lowara
 • کالپدا                   Calpeda

کفکش های ایرانی سه فاز و تک فاز 

 • کفکش توان
 • راد
 • جهان پمپ
 • فدک پمپ
 • بهار پمپ
 • دنا پمپ
 • رهاب پمپ

شناورهای چینی 

 •  تاپکس استار Topex star
 • استریم

الکترو گیربکس های اروپایی و آمریکایی

 •             Sew
 •  وم       Vem
 • ایلماز Yilmaz

گیربکس های ساخت ایران 

 • گیربکس طرح Vem
 • گیربکس طرح Sew

گیربکس های چینی 

 • گیربکس حلزونی
 •  انواع گیربکس کتابی چینی
 • گیربکس WPKA
 •   گیربکس هلیکال
 •  گیربکس بول هلیکال
 • گیربکس خورشیدی
 • NMRV